25620829 1เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GeoDLD)ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์