25620815 5เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ ระบบ Data Lake , DLD 4.0 และ Zocial Eye ให้แก่กรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์