25620815 4เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-14.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร กับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์