25620815 2เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์