25620815 1เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมสาธิตและทดสอบการใช้ระบบ (Prototype) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์