25620718 3เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือการให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์