25620718 2เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี นางเพ็ญแข สายเชื้อ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตราพาหนการ กรมปศุสัตว์