25620718 1เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ภายในศูนย์ฯ เพื่อความสะอาด สวยงาม และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 5 ส. ของกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์