25620605 4วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ และด้านการพัฒนาระบบ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น7 กรมปศุสัตว์