25620422 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์