25620403 1ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์