25620329 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมสาธิตและทดสอบการใช้ระบบ (Prototype)ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 โดยเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุสรรค ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์