25620327 1ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์