25620304 1เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์