25620228 1น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ทิศทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

เอกสารการประชุม