25620128 2ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์และแนะนำการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลประชาชน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี