25620128 1ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมระดมความคิดเห็นระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 หัวข้อ ”ระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบให้สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Web Application” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี