25620122 1ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมระดมความคิดเห็นระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์