25611226 2วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กอง ในสังกัดกรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์