25611219 1
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-14.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างประกาศกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกชัยวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์