25611207 2เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี ผอ.ชัยวัฒน์ โยธคล ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมรับประทานอาหารณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตราพาหนการ กรมปศุสัตว์ และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ได้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นมงคลในการรับตำแหน่งใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม