25611207 1เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร ร่วมแรงในกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เกิดบรรยากาศน่าทำงาน สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามนโยบายของกรมปศุสัตว์