25611026 4เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รายชนิดสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.ศสท. ผู้แทน กผง. กสส. สทป. สพส. ศสท.  ณ ห้องประชุม ศสท. ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 7 กรมปศุสัตว์