25611026 1เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 15.30 น. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำประกาศกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วยคณะทำงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์