25610904 1เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์