25610814 1เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์