25610716 1เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ และด้านการพัฒนาระบบ ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์