25610620 2เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์