25610620 1เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์