25610523 3วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561” ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี