25610523 2วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานการประชุมประชุมหารือ ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 ร่วมกับผู้แทน จาก สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากบริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์