25610420 2เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ที่จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ เพื่อติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์