25610420 1เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์