25610327 1เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร ร่วมแรงในกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เกิดบรรยกาศน่าทำงาน สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ส่วนกลาง เข้าตรวจติดตามฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์