25610315 2เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1,2 ปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์