25610315 1เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการฝึกอบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์