25610213 2วันที่ 11 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ เพื่อติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และทดสอบการใช้งานของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์