25610111 1วันที่ 8 ม.ค.2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าสำรวจฟาร์มโคนม / ไก่ไข่ / ไก่เนื้อ