25610105 2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างแอพพลิเคชั่น ด้วย Ionic Framework (Advance) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์ฯเข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์