25601122 2เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ และนายธีระ อนันต์วรปัญญา
ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยกาาร/หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่