25601009 1เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร ครั้งที่ 3 โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดนัยรัตน์ ธนบดีธรรมจารี ซึ่งเป็นผู้ทรงคูณวุฒื ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการ์ ทางด้านการจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร และ Digital Transformation พร้อมคณะ ซึ่งมีผู้แทนจากกองแผนงาน กองคลัง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์