25600410 1เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธนยศ นงบาง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน พื้นที่ หมู่บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท