25600324 3เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. - 12.30 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน พื้นที่ หมู่ 22 บ้านเกษตรก้าวหน้า ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น