25591116 1เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยนายสุนทร รันตจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหการ กรมปศุสัตว์