25600202 1เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์