25600517 1เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ในส่วนการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์