25600705 1

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุม สุ่มสำรวจซ้ำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 กรมปศุสัตว์