25600508 1เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 โดย น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์