25591230 1เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 โดย น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์