25591129 2เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านการปศุสัตว์ สำหรับนายสัตวแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงงาน ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์